title

Administracinės paslaugos A-Z

A

Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais

Asmenų pranešimų (skundų) dėl apleistų statinių priėmimas, procedūrų dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais vykdymas

Asmenų prašymų (skundų), adresuotų Savivaldybės vadovybei ir Savivaldybės administracijosvadovybei, priėmimas/Teikiama E Paslauga >>>

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ar sporto projektus priėmimas/Teikiama E Paslauga >>>

B

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

C

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

D

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo paraiškų priėmimas

Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo paraiškų priėmimas

Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas 

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas

Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo liudijimas

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

G

Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

I

Notarinių veiksmų atlikimas

Informacijos apie statinių naudojimo priežiūrą pateikimas

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje 

Informacijos dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, jungtinės veiklos sutarčių sudarymo, bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo pateikimas

Informacijos statinių techninės priežiūros klausimais pateikimas

Informacijos teikimas Savivaldybės veiklos organizavimo klausimais

Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Išrašo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą išdavimas

Įvaikinimo registravimas

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas 

J

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas/Teikiama E Paslauga >>>

K

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimas

Licencijos kopijos transporto priemonei naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

L

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas 

Leidimas pradėti rengti žemės sklypo planą miesto teritorijoje /Elektroninė paslauga teikiama ŽPDRIS sistemoje >>>

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus 

Leidimo laidoti išdavimas

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimo pradėti rengti žemės sklypo formavimo projektą mieste ir miesteliuose išdavimas

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos (dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas 

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimas

Lietuvos Kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „ Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu paraiškų priėmimas

Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas

M

Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas/Teikiama E Paslauga >>>

Mirties registravimas

Mokesčių lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto suteikimas/Teikiama E Paslauga >>>

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

N

Naujagimio gimimo registravimas

Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas, sukakusiems senatvės pensijos amžių

Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimas, keitimas ir apskaita/Teikiama E Paslauga >>>

O

Oficialiems testamentams prilyginamų testamentų tvirtinimas

P

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo keitimas

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ar sporto projektams priėmimas/Teikiama E Paslauga >>>

Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas iš bičių laikytojų

Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas

Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas

Parengtų žemės sklypų, esančių mieste ir miesteliuose, projektų tvirtinimas /Elektroninė paslauga teikiama ŽPDRIS sistemoje >>>

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas, keitimas ir įtraukimas į apskaitą

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą išdavimas

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų), statinio (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

Pažymų, patvirtinančių kredito gavėjo teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, išdavimas

Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų elektroninių formų užpildymas ir pateikimas

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

Planavimo sąlygų išdavimas teritorijų planavimo dokumentams rengtiElektroninė paslauga teikiama TPDRIS sistemoje >>>

Planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti rengimas ir išdavimas /Elektroninė paslauga teikiama ŽPDRIS sistemoje >>>

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas/Teikiama E Paslauga >>>

Prašymų dėl įvaikinimo priėmimas ir nagrinėjimas

Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Pritarimai projektinių pasiūlymų rengimo užduotims

Pritarimų raštu statinio projektui išdavimas

S

Santuokos nutraukimo registravimas

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui/Teikiama E Paslauga >>>

Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų konsultavimas ir informacijos jiems teikimas apie Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje

Socialinės paslaugos skyrimas

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių

Statybą leidžiančių dokumentų perregistravimas

Sutikimo užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, išdavimas

Š

Šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį patvirtinančių pažymų išdavimas

Įrašymas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

T

Dokumentų, patvirtinančių moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju - ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas/teikimas

Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą išdavimas

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas 

 Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas/Teikiama E Paslauga >>>

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas

Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas

Tėvystės pripažinimo registravimas

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir priežiūros talono ar jo dublikato išdavimas

Transporto išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

U

Ūkininko ūkio registravimas, išregistravimas, duomenų keitimas/Teikiama E Paslauga>>>

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

V

Valstybinių šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas

Vardo, pavardės keitimo registravimas

Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės išmokos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas

Ž

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas/Teikiama E Paslauga >>>

Žemės sklypų pertvarkymo projektų rengimas miesto ir miestelių teritorijoje

Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdosPaskutinis atnaujinimas: 2021-11-19 14:45:37
Visi renginiai