title

Kviečiame teikti prašymus Molėtų savivaldybės finansinei paramai jaunoms šeimoms pirmajam būstui

Prašymai priimami Molėtų rajono savivaldybės administracijoje nuo 2022-06-01 iki 2022-08-31

Paraiškos Molėtų rajono savivaldybės administracijai gali būti teikiamos:

  • tiesiogiai, adresu Vilniaus g. 44,
  • paštu, adresu Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai,
  • elektroniniu paštu adresu turtas@moletai.lt .

Kilus klausimų, prašome kreiptis į turto skyriaus specialistę Kristiną Andreikėnienę, tel. (8 383) 40064, el. paštas kristina.andreikeniene@moletai.lt

Aprašas

Prašymo forma

***** 

Molėtų rajono savivaldybės finansinė parama jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti 

1.    Finansinė parama taikoma jaunoms šeimoms, įsigyjančioms arba statančioms pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybėje, kurios iki kreipimosi dėl finansinės paramos yra gavę leidimą statyti pirmąjį būstą arba ne daugiau kaip prieš 36 mėnesius turi įsigiję pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybėje, ir atitinka Molėtų rajono savivaldybės finansinės paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. B1-217 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas), 14 punkte nurodytus reikalavimus.

2.    Jauna šeima - šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

3.    Finansinė parama teikiama pirmajam būstui statyti, įsigyti, būsto kredito daliai apmokėti arba pradinio būsto kredito įnašui padengti (toliau - finansinė parama).  

4.     Jauna šeima, norinti gauti finansinę paramą, pateikia:

4.1 asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

4.2. siekdama gauti finansinę paramą būsto kredito daliai apmokėti arba pradinio būsto kredito įnašui padengti - sutartį su kredito davėju, teikiančiu būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti;

4.3. siekdama gauti finansinę paramą būsto pirkimui - pirkimo - pardavimo sutartį;

4.4. siekdama gauti finansinę paramą būsto statybai - statybos leidimą ir projektą. Jaunos šeimos deklaruotos piniginės lėšos turi būti ne mažesnės kaip 20 procentų statomo būsto bendro tūrio vertės. Vieno gyvenamosios paskirties pastato kubinio metro vertė apskaičiuojama pagal uždarosios akcinės bendrovės „Sistela" parengtus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius. Vertinant deklaruotas piniginės lėšas, atsižvelgiama į nuo statybos leidimo išdavimo datos patirtas išlaidas žemės sklypo pirkimui ir statybai, pateikus tai įrodančius dokumentus;

4.5. kitus dokumentus, įrodančius jaunos šeimos teisę į finansinę paramą:

4.5.1 pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

4.5.2 šeimos turto deklaraciją;

4.5.3 VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina.

4.6. pasinaudojus valstybės teikiama finansine paskata - sutartį su kredito davėju, suteikusiu būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti;

5. Finansinės paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti dydžiai:

5.1. neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama parama, kurios dydis - iki 10 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 5,0 tūkst. Eur;

5.2. auginančioms vieną arba du vaikus ir (ar) vaiką (us), kuriam (iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama parama, kurios dydis - iki 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 7,0 tūkst. Eur;

5.3. auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama parama, kurios dydis - iki 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 10,0 tūkst. Eur.

6. Jauna šeima, gavusi finansinę paramą, įsipareigoja per 3 (tris) mėnesius deklaruoti visų šeimos narių gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybėje:

6.1. įsigyjant būstą - nuo finansinės paramos gavimo dienos;

6.2. statant būstą - nuo būsto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-23 11:16:18