title

Darbo grupė baigė rengti Tūkstantmečio mokyklos Molėtų rajono pažangos planą

Savivaldybė pateikė Europos socialinio fondo agentūrai „Tūkstantmečio mokyklos" programos rajono pažangos planą „Mokykla - kiekvienam". Projektą rengė mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, į kurią buvo įtraukti visų mokyklų atstovai, kultūros ir švietimo skyriaus specialistai, mero komandos atstovai. Projektas buvo pristatytas mokytojų bendruomenėms.

Tai 3 metų mokyklų stiprinimo programa, siekianti pagerinti ugdymo sąlygas jose bei mokinių mokymo(si) pasiekimus. Programoje gali dalyvauti tik tos mokyklos, kurios nevykdo mokinių atrankos ir kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių. Į šią programą įtrauktos visos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos: Alantos (su Suginčių skyriumi) ir Giedraičių (su Joniškio skyriumi)  gimnazijos, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų gimnazija ir Molėtų progimnazija.

Pažangos plane suplanuotos 4 krypčių veiklos: lyderystė, įtraukiojo, kultūrinio ir STEAM ugdymo.

  • Lyderystės kryptyje dėmesys sutelktas vadovų ir mokytojų kompetencijos stiprinimui, mikroklimato kūrimui, bendradarbiavimui, savivaldos institucijų įgalinimui.
  • Įtraukiojo ugdymo veiklos yra nukreiptos į mokyklos bendruomenės kompetencijas mokyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus, mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų komandinį darbą, į tinkamos aplinkos mokymui sukūrimą.
  • Kultūrinis ugdymas - tai veiklos, į kurias yra įtraukiami menininkai, kūrėjai, kultūros ir meno įstaigos, kai siekiama mokinių dalyvavimo tokiose veiklose, sudaromos sąlygos saviraiškai, naujoms žinioms ir gebėjimams įgyti.
  • STEAM - tai gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo integracija ugdymo turinyje, tokiam ugdymui tinkamos aplinkos sukūrimas, mokyklų ir partnerių bendradarbiavimas.  

Programos veiklomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas mokytojų ir mokinių darbui, pagerinti mokinių pasiekimus, aprūpinti mokyklas modernia mokymo įranga ir priemonėmis, sustiprinti mokyklų bendradarbiavimą. Savivaldybės mokyklos sieks 14-os veiklos pagerinimo rodiklių: pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbos ir matematikos rezultatų pagerinimo, švietimo pagalbos mokiniams aprėpties didėjimo, mokinių savivaldumo gebėjimų stiprinimo, naujų kultūrinio ugdymo veiklų ir t.t. Rodikliuose akcentuojami pokyčiai mokinių matematikos pasiekimų srityje, vertinant ne tik brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų, bet nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus.

 Rajono pažangos plano įgyvendinimui yra numatyta 1,5 milijono eurų. Šios lėšos būtų investuojamos į mokymo įrangą ir priemones pagal veiklų kryptis, laboratorijas, šiuolaikiškų erdvių kūrimą mokyklose, išteklių prieinamumo gerinimą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. Kiekviena mokykla yra paskaičiavusi savo poreikius.

Iki liepos pradžios Europos socialinio fondo agentūra vertins visų savivaldybių pateiktus pažangos planus, suskirstys savivaldybes, atsižvelgdama ir europinės paramos kasmetines apimtis, į du srautus. Paaiškėjus sprendimui, prasidėtų naujas darbų etapas - plano veiklų įgyvendinimas.

  
  
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-17 16:06:14